Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / WYKONANIE MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW OBEJMUJĄCEJ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI ...

Środa Śląska: WYKONANIE MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW OBEJMUJĄCEJ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI W OBRĘBACH SZCZEPANÓW, PRZEDMOŚCIE, CIECHÓW, CESARZOWICE i OGRODNICA W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ ŚRODA ŚLĄSKA - WIEJSKA
Numer ogłoszenia: 222451 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie, tel. 071 3175646.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ EWIDENCJI GRUNTÓW OBEJMUJĄCEJ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI W OBRĘBACH SZCZEPANÓW, PRZEDMOŚCIE, CIECHÓW, CESARZOWICE i OGRODNICA W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ ŚRODA ŚLĄSKA - WIEJSKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali w obrębach Szczepanów, Przedmoście, Ciechów, Cesarzowice i Ogrodnica w jednostce ewidencyjnej Środa Śląska - wiejska. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: warunki techniczne wykonania modernizacji jako załącznik do projektu umowy oraz projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych części wiejskiej Powiatu Średzkiego w woj. dolnośląskim. 3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany dla dwóch części (zadań) -stosownie do pkt. V niniejszej SIWZ - w dwóch etapach: 1) pierwszy (I) etap prac obejmuje całość prac umożliwiających wykonanie projektu opisowo kartograficznego gotowego do wyłożenia, wraz z przekazaniem powstałej dokumentacji z tych czynności do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w terminie określonym dla zadania. 2) drugi (II) etap obejmuje zastąpienie dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym i kończy się po ogłoszeniu informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego o przeprowadzeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w określonym terminie. Zasilenie bazy ewidencji gruntów i budynków następuje po wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu. 3. Wykonawca ustala i oferuje cenę, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia, czyli wszystkie koszty niezbędne (które można przewidzieć) do należytego wykonania przedmiotu zadania. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numeru faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz po wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie. 6) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał kadrowy dla wykonania zadania. 5. Wymagania organizacyjne. Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.(Dz. U. Nr 80, poz. 521 ze zmianami Dz. U.z 2001 r. Nr 121, poz. 1306) ) oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości : a) dla części I /zadania I - 813,00 PLN (słownie: osiemset trzynaście złotych) b) dla części II /zadania II - 813,00 PLN (słownie: osiemset trzynaście złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych n/w oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych n/w oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 2. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie (referencje) z tym że wykażą się wykonaniem co najmniej jednym opracowaniem z zakresu założenia ewidencji budynków i lokali dla obszaru co najmniej jednego obrębu; Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych n/w oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych n/w oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami n.t. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz musi zawierać: - osobę/osoby posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności stosownie do art. 43 ust. 1, 2 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 3.oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych n/w oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 2. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony druk oferty (zał. nr 1 do SIWZ) 2. zaakceptowany projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany Warunków technicznych polegającej na dostosowaniu rozwiązań technicznych do zmian obowiązującego prawa; 2) zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 3) możliwość dokonania zmiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w przypadku: - choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy . W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia wyznaczonych obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-sredzki.pl (zakładka; Zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j/w.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe 55-300 Środa Ślaska, ul. Wroclawska 2 Ip. pok. 40 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: obręby Szczepanów i Przedmoście.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: warunki techniczne wykonania modernizacji jako załącznik do projektu umowy oraz projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych części wiejskiej Powiatu Średzkiego w woj. dolnośląskim. 2.Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwóch etapach: 1) pierwszy (I) etap prac obejmuje całość prac umożliwiających wykonanie projektu opisowo kartograficznego gotowego do wyłożenia, wraz z przekazaniem powstałej dokumentacji z tych czynności do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w terminie określonym dla zadania. 2) drugi (II) etap obejmuje zastąpienie dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym i kończy się po ogłoszeniu informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego o przeprowadzeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w określonym terminie. Zasilenie bazy ewidencji gruntów i budynków następuje po wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: obręby Ciechów, Cesarzowice i Ogrodnica..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: warunki techniczne wykonania modernizacji jako załącznik do projektu umowy oraz projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych części wiejskiej Powiatu Średzkiego w woj. dolnośląskim. 2 Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwóch etapach: 1) pierwszy (I) etap prac obejmuje całość prac umożliwiających wykonanie projektu opisowo kartograficznego gotowego do wyłożenia, wraz z przekazaniem powstałej dokumentacji z tych czynności do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w terminie określonym dla zadania. 2) drugi (II) etap obejmuje zastąpienie dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym i kończy się po ogłoszeniu informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego o przeprowadzeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w określonym terminie. Zasilenie bazy ewidencji gruntów i budynków następuje po wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach