Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / 1.Zamawiający Gminna Spółka Wodna z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego ...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wieluń: 1.Zamawiający Gminna Spółka Wodna z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 tel. 0(43) 843 79 37 NIP 832-15-10-370
Numer ogłoszenia: 42488 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Spółka Wodna "Przyszłość" , pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 43 843 79 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Zamawiający Gminna Spółka Wodna z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 tel. 0(43) 843 79 37 NIP 832-15-10-370.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: .Przedmiotem zamówienia jest : Prowadzenie i wykonanie robót konserwacji rowów i naprawy drenowania w Gminnej Spółce Wodnej w Wieluniu które obejmuje niniejszy zakres robót: 1.1 Wykonywanie i nadzór nad robotami w Gminnej Spółce Wodnej w Wieluniu którego czynności obejmują: a Wykonanie robót z godnie z kosztorysem ofertowym b Prowadzenie robót wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną w Wieluniu nie objętych przetargiem c Opracowanie preliminarza budżetu Spółki Wodnej w Wieluniu na rok 2012 rok d Dokonywanie wszelkich uzgodnień z innymi podmiotami dotyczących urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Wieluniu 2.1 Opracowanie repartycji wraz z aktualnymi zmianami na 2012 rok na powierzchni zmeliorowanej 5317,45 ha 2409 pozycji. Gminna Spółka Wodna w Wieluniu nie zapewnia dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem: konserwację rowów melioracyjnych naprawę drenowania, aktualizację repartycji o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto w ramach jednej umowy. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 6 do siwz) i wskaże roboty budowlane spełniające wymagane warunki wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) oświadczenie (Załącznik nr 2b do siwz) i wskaże osobę, której powierzy obowiązki kierownika budowy (oświadczenie wykonawcy zawierające informacje dotyczące osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, ze wskazaniem jej danych oraz numeru telefonu służbowego), przedłoży uprawnienia budowlane osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy w specjalności melioracje wodne lub budownictwo wodne wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wielun.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Spółka Wodna w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminna Spółka Wodna wWieluniu Plac Kazimierza Wielkiego2 98-300 Wieluń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach