Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KINA W SKOCZOWIE NA MIEJSKI DOM KULTURY - W STARYM KINIE.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Skoczów: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KINA W SKOCZOWIE NA MIEJSKI DOM KULTURY - W STARYM KINIE
Numer ogłoszenia: 94167 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Skoczowa , ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, tel. 33 853 29 74, faks 33 853 29 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KINA W SKOCZOWIE NA MIEJSKI DOM KULTURY - W STARYM KINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych związanych z przebudową budynku kina w Skoczowie usytuowanego na działce nr 32, obręb 1 przy ul. Mickiewicza 3. Parametry budynku po przebudowie: powierzchnia użytkowa 488,06 m2, kubatura 2 900 m2. 1) Przebudowa budynku kina obejmuje m.in. demontaż dachu i stropu nad salą widowiskową, wyburzenie stropów i schodów, nadbudowę istniejących ścian poddasza, wykonanie nowego dachu nad budynkiem głównym i pomieszczeniami technicznymi, wykonanie nowych stropów i schodów, wykonanie nowej konstrukcji widowni, adaptację pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznych w budynku, wykonanie nowych przyłączy do budynku, dostawę i montaż wyposażenia. 2) Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) roboty demontażowe i rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) wykonanie nowych fundamentów pod konstrukcję widowni oraz schody, d) roboty murarskie i żelbetowe - nadbudowa ścian poddasza, wykonanie nowych ścian wewnętrznych, konstrukcji widowni (słupy, płyta oraz stopnie), schodów żelbetowych, stropu Akermana nad wejściem i projektornią, nadproży i wieńców żelbetowych, e) wykonanie nowego stropu nad widownią w konstrukcji stalowej, f) wykonanie nowej konstrukcji dachu (ramy stalowe, belki, płatwie, murłaty i krokwie drewniane) z pokryciem z blachy tytanowo - cynkowej, g) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, h) wykonanie posadzek, tynków, okładzin ścian i sufitów (w tym okładziny z płyt akustycznych), roboty malarskie, i) roboty związane z wykonaniem sceny, j) roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem tynków na elewacji, k) roboty związane z zagospodarowaniem terenu - wykonanie nawierzchni utwardzonych na chodnikach, mała architektura, l) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, instalacji nagłaśniającej, instalacji monitoringu, instalacji alarmowej, oświetlenia zewnętrznego, instalacji odgromowej, m) wykonanie wewnętrznej instalacji wod - kan, n) wykonanie instalacji c.o., o) wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, montaż kotłowni, p) montaż instalacji kolektorów słonecznych, q) montaż instalacji wentylacji mechanicznej, r) wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku z sieci miejskiej, s) wykonanie kanalizacji deszczowej, t) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku, u) dostawa i montaż wyposażenia budynku, w tym: dźwig osobowy (winda), fotele widowni, kurtyna sceniczna, kulisy obrotowe, sztankiety i mosty oświetleniowe, ekran, meble, sprzęt AGD, sprzęt oświetleniowy. Realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym autorstwa mgr inż. arch. Zofii Perlega i Jana Raszki i udzielonym pozwoleniem na budowę (decyzja nr WB-GA 7351/1177/2008/2009 z dnia 09.01.2009 wydana przez Starostę Cieszyńskiego). Budynek kina jest położony na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-389/81. Zamawiający uzyskał pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na podstawie projektu autorstwa mgr inż. arch. Zofii Perlega i Jana Raszki. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji. Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia tj.: a) na wykonane roboty min. 60 m-cy, b) na dostarczone meble (wymienione w pozycjach od 1 - do 49 części przedmiarów zatytułowanej: Przedmiar meble - kino) min. 12-cy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.10.00-4, 45.26.24.00-5, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 45.43.10.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.23.32.00-1, 39.11.12.00-5, 39.13.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą się ubiegać wykonawcy którzy udokumentują wykonanie (zakończenie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 1 500 000 zł brutto, polegającej na budowie/ rozbudowie/przebudowie/remoncie obiektu kubaturowego, obejmującej swym zakresem roboty ogólnobudowlane, roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony wg załącznika nr 2 do specyfikacji) oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą się ubiegać wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami tj.: a) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane pozwalające na wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane pozwalające na wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, c) kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane pozwalające na wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg załącznika nr 5 do specyfikacji). Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do siwz), 2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem identyfikacji osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w przypadku osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 4) kosztorys.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień, przedmiotu lub terminu umowy w następującym zakresie: a) w przypadku istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, a które to działania nie stanowią winy którejkolwiek ze stron (np. wykopaliska), d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, e) w przypadku przekształcenia Wykonawcy, f) w przypadku konieczności zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/ odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi legitymować się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami zawodowymi, które były wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, g) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skoczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Skoczów, ul. Mickiewicza 14, pokój nr 109 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Zamawiający uzyskał dofinansowanie dla realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet IV Kultura działanie 4.1. Infrastruktura kultury. 2) Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach