Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE..

Grójec: KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE.
Numer ogłoszenia: 125671 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Grójcu , ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, faks 048 6704414.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości dla: Zadanie częściowe 1 Konserwacja mebli - 8 000, 00 zł;Zadanie częściowe 2 Konserwacja obrazów - 3 000, 00 zł; Zadanie częściowe 3 Konserwacja tkanin - 3 000, 00 zł; Zadanie częściowe 4 Konserwacja grafik, map i dokumentów - 2 000, 00 zł; Zadanie częściowe 5 Konserwacja ram - 500, 00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż: Zadanie częściowe 1 Konserwacja mebli - Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji mebli odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. mebli z XVIII lub XIX w., w szczególności barokowych mebli skrzyniowych zdobionych intarsją lub tapicerowanych kompletów salonowych, mebli polichromowanych lub złoconych. Przy czym co najmniej jedna z wykazanych usług powinna dotyczyć zespołu mebli złożonego z minimum 6 obiektów. Z uwagi na muzealny charakter obiektów Wykonawca musi potwierdzić także, że minimum jedna z wykazanych usług polegała na konserwacji mebli będących muzealiami lub wpisanych do rejestru zabytków ruchomych. Zadanie częściowe 2 Konserwacja obrazów - Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji obrazów olejnych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. malarstwo z XVIII i XIX w., w tym co najmniej jedna z wykazanych usług polegała na konserwacji zespołu obrazów złożonego z minimum 5 obiektów.Z uwagi na muzealny charakter obiektów Wykonawca musi potwierdzić także, że minimum jedna z wykazanych usług polegała na konserwacji mebli będących muzealiami lub wpisanych do rejestru zabytków ruchomych. Zadanie częściowe 3 Konserwacja tkanin - Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji tkanin odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia, tj. tkaniny z XVIII i XIX w., w szczególności kobierce, pasy kontuszowe, makaty buczackie, jedwabne tkaniny wschodnie; w tym co najmniej jedna z wykazanych usług powinna polegać na konserwacji zespołu tkanin złożonego z minimum 5 obiektów. Z uwagi na muzealny charakter obiektów Wykonawca musi potwierdzić także, że minimum jedna z wykazanych usług polegała na konserwacji tkanin będących muzealiami lub wpisanych do rejestru zabytków ruchomych. Zadanie częściowe 4 Konserwacja grafik, map i dokumentów - Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji zabytków papierowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zabytków z okresu XIV-XIX w., w szczególności grafik wykonanych różnymi technikami i map kolorowanych, rękopisów, dokumentów na pergaminie i papierze, w tym z pieczęciami, pasteli; w tym co najmniej jedna z wykazanych usług powinna polegać na konserwacji zespołu zabytków papierowych, złożonego z minimum 10 obiektów. Z uwagi na muzealny charakter obiektów Wykonawca musi potwierdzić także, że minimum jedna z wykazanych usług polegała na konserwacji obiektów będących muzealiami, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych lub należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zadanie częściowe 5 Konserwacja ram - Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji i złoceniu zabytkowych obiektów drewnianych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. ram, rzeźb, mebli oraz innych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz. Z uwagi na muzealny charakter obiektów Wykonawca musi potwierdzić także, że minimum jedna z wykazanych usług polegała na konserwacji zabytkowych obiektów drewnianych będących muzealiami lub wpisanych do rejestru zabytków ruchomych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: Zadanie częściowe 1 Konserwacja mebli - wykażą iż dysponują możliwościami technicznymi do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, zgodnymi z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zabezpieczaniu zbiorów w muzeach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkach przenoszenia muzealiów, w tym minimum: - dwoma pomieszczeniami zabezpieczonymi systemem antywłamaniowym podłączonym do stałego monitoringu, systemem p. poż., ochroną fizyczną lub stałym dozorem osobowym, w których będzie wykonywana konserwacja oraz będą przechowywane meble; zapewnią transport przystosowany do przewożenia muzealiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie częściowe 2 Konserwacja obrazów - wykażą iż dysponują możliwościami technicznymi do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, zgodnymi z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zabezpieczaniu zbiorów w muzeach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkach przenoszenia muzealiów, w tym minimum: - 1 pomieszczeniem zabezpieczonym systemem antywłamaniowym, systemem p. poż., ochroną fizyczną lub stałym dozorem osobowym, w których będzie wykonywana konserwacja oraz będą przechowywane obrazy; zapewnią transport przystosowany do przewożenia muzealiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie częściowe 3 Konserwacja tkanin - wykażą iż dysponują możliwościami technicznymi do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, zgodnymi z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zabezpieczaniu zbiorów w muzeach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkach przenoszenia muzealiów, w tym minimum: - dwoma pomieszczeniami zabezpieczonymi systemem antywłamaniowym, systemem p. poż., ochroną fizyczną lub stałym dozorem osobowym, w których będzie wykonywana konserwacja oraz będą przechowywane tkaniny, zapewnią transport przystosowany do przewożenia muzealiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie częściowe 4 Konserwacja grafik, map i dokumentów - wykażą iż dysponują możliwościami technicznymi do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, zgodnymi z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zabezpieczaniu zbiorów w muzeach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkach przenoszenia muzealiów, w tym minimum: - 2 pomieszczeniami zabezpieczonymi systemem antywłamaniowym, systemem p. poż., ochroną fizyczną lub stałym dozorem osobowym, w których będzie wykonywana konserwacja oraz będą przechowywane zabytki, zapewnią transport przystosowany do przewożenia muzealiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie częściowe 5 Konserwacja ram - wykażą iż dysponują możliwościami technicznych do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia, zgodnych z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zabezpieczaniu zbiorów w muzeach oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkach przenoszenia muzealiów, w tym minimum: - 1 pomieszczenia zabezpieczonego systemem antywłamaniowym, systemem p. poż., ochroną fizyczną lub stałym dozorem osobowym, w których będzie wykonywana konserwacja oraz będą przechowywane ramy, zapewnią transport przystosowany do przewożenia muzealiów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Zadanie częściowe 1 Konserwacja mebli - Wykażą, iż dysponują trzema osobami posiadającymi przynajmniej wykształcenie średnie kierunkowe w dziedzinach związanych z konserwacją mebli [tj. np. snycerstwo, stolarstwo; lub też posiadają Zaświadczenie o kwalifikacjach, uzyskane na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. nr 31, poz. 197) lub zaświadczenie o kwalifikacjach uzyskane na podstawie § 19 i 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które maja prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. nr 16, poz. 55).] zdolnymi do wykonania zadania i mającymi minimum 10-letnie doświadczenie w konserwacji mebli. Zadanie częściowe 2 Konserwacja obrazów - Wykażą, iż dysponują jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe, [tj. ukończyli wyższe studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższe studia w specjalności w zakresie konserwacji zabytków z uzyskanym tytułem magistra, dające kwalifikacje do przeprowadzenia konserwacji malarstwa], zdolną do wykonania zadania i mającą minimum 5 - letnie doświadczenie w konserwacji malarstwa Zadanie częściowe 3 Konserwacja tkanin - Wykażą, iż dysponują minimum dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe kierunkowe [tj. ukończyli wyższe studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższe studia w specjalności w zakresie konserwacji zabytków z uzyskanym tytułem magistra, dające kwalifikacje do przeprowadzenia konserwacji tkanin], zdolnymi do wykonania zadania i mającymi minimum 5 - letnie doświadczenie w konserwacji tkanin. Zadanie częściowe 4 Konserwacja grafik, map i dokumentów - Wykażą, iż dysponują minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe [tj. ukończyli wyższe studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższe studia w specjalności w zakresie konserwacji zabytków z uzyskanym tytułem magistra, dające kwalifikacje do przeprowadzenia konserwacji papieru i skóry], zdolną do wykonania zadania i mającą minimum 5- letnie doświadczenie w konserwacji papieru. Zadanie częściowe 5 Konserwacja ram - Wykażą, iż dysponują minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe, [tj. ukończyli wyższe studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższe studia w specjalności w zakresie konserwacji zabytków z uzyskanym tytułem magistra], zdolną do wykonania zadania i mającą minimum 5-letnie doświadczenie w konserwacji drewnianych obiektów złoconych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Zadanie częściowe 1 Konserwacja mebli - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000 zł Zadanie częściowe 2 Konserwacja obrazów - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000 zł Zadanie częściowe 3 Konserwacja tkanin - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000 zł Zadanie częściowe 4 Konserwacja grafik, map i dokumentów - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000 zł. Zadanie częściowe 5 Konserwacja ram - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i może spowodować zmianę wynagrodzenia wykonawcy. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji: wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi (kataklizmy). Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca lub zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wpłynie na termin wykonania prac i może spowodować zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipgrojec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bipgrojec.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Ul. Piłsudskiego 59, punkt informacyjny..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Konserwacja mebli.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu konserwacji zabytków ruchomych tj. muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które to stanowią część zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Grójecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. kultura pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu konserwacji muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, z siedzibą w Warce, ul. Pułaskiego 24. Celem zadania jest pełna konserwacja i restauracja mająca na celu zahamowanie procesu niszczenia obiektów, przywrócenie im walorów estetycznych i ekspozycyjnych oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją. Na proces konserwacji będą składały się następujące działania: a) opracowanie programu prac konserwatorskich i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu; b) wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, rysunkowej i fotograficznej zgodnej ze Standardami dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku o prowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku; c)przeprowadzenie właściwej konserwacji; d) naniesienie numeru inwentarzowego. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Konserwacja obrazów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu konserwacji zabytków ruchomych tj. muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które to stanowią część zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Grójecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. kultura pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu konserwacji muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, z siedzibą w Warce, ul. Pułaskiego 24. Celem zadania jest pełna konserwacja i restauracja mająca na celu zahamowanie procesu niszczenia obiektów, przywrócenie im walorów estetycznych i ekspozycyjnych oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją. Na proces konserwacji będą składały się następujące działania: a) opracowanie programu prac konserwatorskich i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu; b)wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, rysunkowej i fotograficznej zgodnej ze Standardami dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku o prowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku; c)przeprowadzenie właściwej konserwacji; d) naniesienie numeru inwentarzowego. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Konserwacja tkanin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu konserwacji zabytków ruchomych tj. muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które to stanowią część zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Grójecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. kultura pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu konserwacji muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, z siedzibą w Warce, ul. Pułaskiego 24. Celem zadania jest pełna konserwacja i restauracja mająca na celu zahamowanie procesu niszczenia obiektów, przywrócenie im walorów estetycznych i ekspozycyjnych oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją. Na proces konserwacji będą składały się następujące działania: a) opracowanie programu prac konserwatorskich i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu; b)wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, rysunkowej i fotograficznej zgodnej ze Standardami dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku o prowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku; c)przeprowadzenie właściwej konserwacji; d) naniesienie numeru inwentarzowego. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Konserwacja grafik, map i dokumentów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu konserwacji zabytków ruchomych tj. muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które to stanowią część zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Grójecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. kultura pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu konserwacji muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, z siedzibą w Warce, ul. Pułaskiego 24. Celem zadania jest pełna konserwacja i restauracja mająca na celu zahamowanie procesu niszczenia obiektów, przywrócenie im walorów estetycznych i ekspozycyjnych oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją. Na proces konserwacji będą składały się następujące działania: a) opracowanie programu prac konserwatorskich i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu; b)wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, rysunkowej i fotograficznej zgodnej ze Standardami dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku o prowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku; c)przeprowadzenie właściwej konserwacji; d) naniesienie numeru inwentarzowego. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Konserwacja ram.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu konserwacji zabytków ruchomych tj. muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które to stanowią część zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Grójecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. kultura pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis zadania: Zadanie polega na wykonaniu konserwacji muzealiów ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, z siedzibą w Warce, ul. Pułaskiego 24. Celem zadania jest pełna konserwacja i restauracja mająca na celu zahamowanie procesu niszczenia obiektów, przywrócenie im walorów estetycznych i ekspozycyjnych oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją. Na proces konserwacji będą składały się następujące działania: a) opracowanie programu prac konserwatorskich i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu; b)wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, rysunkowej i fotograficznej zgodnej ze Standardami dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku o prowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku; c)przeprowadzenie właściwej konserwacji; d) naniesienie numeru inwentarzowego. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach