Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej w Polityce Prywatności | Nie pokazuj więcej tej informacji
Przetargi / Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości ...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Studzienice: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Studzienice, Osiedle Zielona-Słoneczna-Wspólna
Numer ogłoszenia: 184792 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice , ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, woj. pomorskie, tel. 059 8216593, faks 059 8216615.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.studzienice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Studzienice, Osiedle Zielona-Słoneczna-Wspólna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzienice, gmina Studzienice dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Studzienice, Osiedle Zielona-Słoneczna-Wspólna 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuję: a) Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Studzienice, Osiedle Zielona-Słoneczna-Wspólna, gmina Studzienice, na działkach nr 100, 101, 110/1, 322, 323, 194/12, 195/2, 196/10, 197/6, 198/11, 187/3, 200, 201, 202/3, 217/1, 219, 220/1, 402, 403, 381/2, który obejmujące: - wykonanie wodociągu rozdzielczego z rur PE Ø 110 o długości L-336,5m, - wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. nr 402 z rur PE Ø 32 o długości L-6,6m, - wykonanie zbiorczych kanałów z rur PVC Dy 200 o długości L-455,5 m, - wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do podłączenia przyłączy z rur PVC Dy 160 o długości L-117,8m w ilości 21 sztuk, co łącznie stanowi długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania L-573,3m, - wykonanie sanitarnego kanału tranzytowego z rur PE Ø180 o długości L-867,0 m. b) Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na zlecenie Zamawiającego, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ w ilości wymienionej w części III SIWZ. c) W celu przygotowania oferty należy posiłkować się przedmiarami, które stanowią materiał pomocniczy i opisują wymagany zakres zmówienia. d) Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w specyfikacji technicznej, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w projekcie budowlanym, budowlano - wykonawczym oraz w kosztorysie nakładczym - przedmiar robót, jako materiale pomocniczym. e) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały i produkty zastosowane przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego muszą spełniać jedynie warunek równoważności w stosunku do nazw, typów, materiałów i urządzeń użytych w opracowaniu dokumentacji do postępowania. f) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz z innym wytycznymi określonym w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). g) Zamawiający dopuszcza przyjęcie do oferty materiały, urządzenia i produkty równoważnr w stosunku do materiałów, urządzeń i produktów opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych. h) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, urządzenia i produkty do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: a) Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczęcia robót. b) Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. c) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. d) Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. e) Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. f) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. g) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. h) Udzielanie pisemnych informacji o przebiegu realizacji robót (zaawansowaniu prac) i napotykanych problemach, poprzez sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru raportu, rozliczeń, a także innych istotnych informacji. i) Udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie, j) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchu technologicznego, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji wykonawczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. k) Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. l) Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich. m) Zapewnienie odpowiednich warunków organizowania narad i kontroli na budowie. n) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejących, ich części w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. o) Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. p) Skompletowanie dokumentów odbiorowych, wg Ogólnego- Przykładowego Wykazu Dokumentów wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ, w tym: 1) rysunki z naniesionymi zmianami - dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 2) dokumentacja geodezyjna powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, zatwierdzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 3) operaty powykonawcze wykonanych w terenach kolejowych, terenach zarządzanych przez Zarząd Melioracji oraz pasach drogowych, robót - przecieków, przejść oraz ułożonych przewodów (w przypadkach, gdy będą wymagane przez Zarządców tych terenów), 4) Dziennik Budowy, 5) wyniki Prób Końcowych zgodnie z SIWZ i PZJ, 6) atestów, aprobat i certyfikatów jakościowych na wybudowane materiały i urządzenia, 7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SIWZ, 8) Raport Końcowy, który obejmować będzie: - zakres i lokalizację wykonanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian, - uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 9) protokoły prób i badań, 10) karta gwarancyjna, 11) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 12) rozliczenie końcowe budowy wykonanych elementów, wyposażenia i urządzeń, z podaniem ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). q) przygotowanie dla Zamawiającego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania wraz z wymaganymi załącznikami. 3. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlano - montażowe, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 4. Zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 5. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże: sanitarna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi, a także termin obowiązywania gwarancji oraz miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca, wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PeKaO S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49124037831111000040808848. 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. 11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 12. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, najpóźniej w dniu jej zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania Protokołu Odbioru Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia. 15. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem: a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; b) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej jak 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy zł) oraz co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej jak 100.000,00 zł brutto (słownie sto tysięcy zł), albo b) co najmniej jednej inwestycji w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej jak 800.000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy zł).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważa się za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował pracownikami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 nr 5, poz. 42 z późn. zm.), niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, w następujących specjalnościach: - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy nad robotami związanymi z realizacją 1 zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, b) Wykonawca wykazał się średnio roczną liczbą zatrudnionych pracowników w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości minimum 15 osób.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważa się za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował pracownikami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 nr 5, poz. 42 z późn. zm.), niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, w następujących specjalnościach: - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy nad robotami związanymi z realizacją 1 zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, b) Wykonawca wykazał się średnio roczną liczbą zatrudnionych pracowników w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości minimum 15 osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł) i zobowiązał się do zachowania ubezpieczenia w co najmniej takiej wysokości do końca okresu realizacji zamówienia, b) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII punkt 1 podpunkty od a) do d) niniejszej SIWZ. 9. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia publicznego innych wykonawców, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w Rozdziale VII punkt 7 podpunkt f) niniejszej SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. 11. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 12. Wymagane dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII. punkt 7 podpunkt a) niniejszej SIWZ, które powinno być złożone w oryginale. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale VII punkt 8 i 10 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. Jeżeli z dokumentu rejestrowego do oferty nie wynika uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy: a) termin wykonania zamówienia: - konieczność wykonania zamówień nie ujętych w dokumentacji projektowej STWIORB, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, - ustalenie innych warunków płatności, - wystąpienie awarii obiektów i urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp. b) płatności: - nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, - zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.studzienice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska9, 77-143 Studzienice pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, na parterze, w pokój nr 2- sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamówienia i przetargi w województwach

Zamówienia i przetargi w największych miastach